← Wróć do strony głównej

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego TrendPeaks.com.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
  1. Agent rozliczeniowy - Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką, NIP 6342661860, NIP EU PL6342661860, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.);
  2. Dzień kalendarzowy – oznacza każdy dzień tygodnia, bez wyłączenia niedziel, dni świątecznych czy ustawowo wolnych od pracy;
  3. Konto - wydzielona część Serwisu, w której przechowywane są informacje o czynnościach podejmowanych w ramach korzystania z usług oraz danych osobowych dostępna dla Usługobiorców, którzy się zarejestrowali;
  4. Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
  5. Serwis - system informatyczny wykorzystywany przez Usługodawcę do prowadzenia działalności usługowej, za pomocą którego prezentuje i świadczy usługi w sieci Internet, funkcjonujący w domenie TrendPeaks.cm;
  6. Usługobiorca - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie w jakim może samodzielnie zaciągać zobowiązania i nabywać prawa;
  7. Usługodawca – Bartłomiej Tadych prowadzący działalność gospodarczą pod firmą n4no.com Bartłomiej Tadych, ul. Bolesława Krzywoustego 3 lok.1, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP: 5581820551 REGON: 360086238;
  8. Subskrypcja – świadczenie usług przez Usługodawcę w ściśle uzgodnionym pomiędzy stronami okresie oraz zakresie. Prawo do subskrypcji nabywa się poprzez jej zakup lub w ramach skorzystania z promocji oferowanej przez Usługodawcę (np. okres testowy).

§2 ZAKRES USŁUG

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script, d. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 2. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:
  1. prezentację treści i usług świadczonych przez Usługobiorcę,
  2. prowadzenia Konta.
 3. Korzystanie z niektórych usług świadczonych w Serwisie wymaga posiadania Konta.
 4. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta.
 5. Usługobiorca ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez niego adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole na stronach internetowych Serwisu. Usługobiorca w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem korzystania z usług Serwisu wobec podmiotów nie będących konsumentami.

§3 OPŁATY I PROWIZJE

 1. Korzystanie z usług jest wolne od opłat, z wyjątkiem usług oznaczonych jako odpłatne.
 2. Usługodawca wydzielił część Serwisu w którym obowiązuje Subskrypcja.
 3. Usługi oferowane w Subskrypcji są zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Płatności za Subskrypcję można dokonywać za pomocą Agenta Rozliczeniowego albo bezpośrednio na konto bankowe Usługodawcy.
 5. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W przypadku płatnej Subskrypcji Usługobiorcy przysługuje zwrot opłat o wartości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu Subskrypcji. Zwrot opłat następuje na żądanie Usługobiorcy.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Usługobiorca ma obowiązek w okresie korzystania z usługi:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich,
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd,
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację umowy,
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5 UPRAWNIENIA KONSUMENTA

 1. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, chyba, że wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym Usługobiorca nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.
 5. Usługodawca obowiązany jest potwierdzić Usługobiorcy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Usługobiorca będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6 REKLAMACJE

 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: n4no.com Bartłomiej Tadych, ul. Bolesława Krzywoustego 3 lok. 1, 89-100 Nakło nad Notecią, bądź elektronicznie na adres: kontakt@trendpeaks.com.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. W przypadku stwierdzenia braków Usługobiorca zostanie wezwany do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką prywatności, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zabronione jest powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich obowiązywania. Usługobiorcy posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin obowiązywania zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Cennik
Załącznik 2. Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług
Załącznik 3. Polityka prywatności

x
Monitoruj trendy

TrendPeaks to aplikacja, która monitoruje portale informacyjne oraz YouTube, następnie buduje listę aktualnie najważniejszych informacji na podstawie popularności w mediach społecznościowych.

Polub nas na Facebooku: